மனத் தடைகளைத் தாண்டி சிறந்த நிறுனவங்களை உருவாக்குவோம்

CSense - Getting Out of the Maze Book - LS Kannan

சிறந்த நிறுனவங்களை உருவாக்குவோம் 2020ல் நம் இந்தியா வல்லமை மிக்க நாடாகத் திகழவேண்டும் என்பது 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் விதைக்கப்பட்ட கனவு. ஆனால் இன்றும் அந்த ஆண்டைத்தான் தள்ளிப்போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்றும் அந்த ஆண்டு நிர்ணயிக்கப் படவில்லை என்றே தோன்றுகிறது. ஒரு சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி, பெரும்பங்கு அதன் விவசாய மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியை சார்ந்தே அமையும். தொழில் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் இதைப்பற்றிப் பேசியவுடன், நாம் கண்முன் வருவது, வளர்ச்சியடைந்த – மேற்கத்திய நாடுகள் மற்றும் அவற்றின் தொழில்துறை. நாம் அவர்களைப் போல் வளர வேண்டும்; அந்த நாட்டில் இருப்பதுபோல் மிகப் பெரிய நிறுவனங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தான். இதில் ஒரு தவறும் இல்லை. ஆனால், அவர்களைப் போல் வளர நாம் அவர்களைப்...

Read More →

Cash to Cash Cycle Time

What is Cash to Cash Cycle? Cash to cash cycle time is the time lapse between payment to suppliers and getting payment from the customers. Every business exists to provide a tangible or intangible product to the people in need and make money out of those provisions in the form of profit. A company has to invest money in the business. There are 2 types of investments - Asset Capital and Working Capital. When a company spends money on creating...

Read More →

Can ERP bring down inventory?

CSense SME Lean Case Study Can ERP bring down inventory? The Company When we visited the company first time, we were surprised to see an SME version of advanced ERP in that company. When we had our Gemba walk, we understood the pain and the trigger point for the decision to invest such a huge amount for ERP. Can ERP alone bring down the inventory levels? Let us discuss in this SME Lean Case Study. They are one of the...

Read More →

Lean VSM Training

CSense - Lean VSM

Lean Training with Value Stream Mapping (VSM) Lean Training with VSM is designed for people who are interested in learning the Lean Transformation using VSM. Value Stream Mapping – the mapping of Material and Information Flow – as it is known in Toyota is the fundamental tool of Lean Transformation. It helps us in mapping flow of information and material in a single process map. Lean is a strategic tool that has to be adapted and applied by the Top...

Read More →